Kapittel 1

Slik kan Norge produsere mer mat fra havet

Optimistiske anslag viser at havet kan bidra med seks ganger så mye næringsrik og klimasmart mat som i dag, forutsatt at riktige valg og investeringer gjøres. Utvikling av nye verdikjeder som høsting og dyrking av lavtrofiske arter, full utnyttelse av den tilgjengelige marine biomassen samt helhetlig optimalisert forvaltning kan gi bærekraftige bestander og beskytte biomangfold, skape aktivitet i kystkommunene og gi betydelige samfunnsøkonomiske bidrag.

Forfattere: Linda Nøstbakken, Edel O. Elvevoll, Kari Kolstad, Harald Sveier, Tommy Torvanger

Hovedfunn i «Blue Paper #1 – The Future of Food from the Sea»

Dagens matvaresystem byr på utfordringer knyttet til utslipp av klimagasser, ernæring, overbelastning av naturgrunnlaget, mangel på ferskvann og landareal samt svinn. Økt bruk av mat fra havet kan redusere klimautslippene knyttet til matproduksjon, da marin mat har et relativt lavt karbonavtrykk sammenlignet med landbaserte alternativer. Sjømat er næringsrik, praktisk talt fri for karbohydrater, er ofte mager og er en viktig kilde til hjertegode omega-3-fettsyrer, fett- og vannløselige vitaminer, antioksidanter, mineraler og sporstoffer.

Mat fra havet må ses som et ledd i de globale land- og havbaserte matvaresystemene, som en kilde til fôr og til direkte humankonsum. En omlegging til mer dyrking og høsting av ressurser fra lavere trofiske nivå og full utnyttelse av biprodukter kan gi lavere fotavtrykk, bidra til å produsere mer mat for å fø en økende befolkning og gi mer sysselsetting og verdiskaping.

Den internasjonale studien ser på muligheten for å øke produksjonen i alle verdens fiskerier. Mange av disse preges i dag av manglende eller svak regulering, andre er fullt utnyttet eller overfisket. Videre anbefaler studien en rettighetsbasert fiskeriforvaltning som en plattform for samforvaltning, kooperativer og lokalt eierskap og forvaltning.

Det er viktig å etablere bærekraftige forvaltningssystemer også for nye arter som de lavtrofiske. Det pekes også på behov for beskyttede områder (MPA) for å sikre forvaltning, matproduksjon og biologisk mangfold på lang sikt.

Studien peker også på behov for revisjon av reguleringer for å sikre optimale muligheter for ekspansjon og for å fjerne barrierer mot nødvendig teknologisk innovasjon knyttet til oppdrett og dyrking i havet. Videre pekes det på behov for konsumentrettede opplysningsaktiviteter for å sikre et høyere konsum av sjømat.

Secure Fig5 3

Figur 1: De ulike trofiske nivåene og artene danner brikkene i puslespillet. Forvaltningen av lavtrofisk høsting begrenses av tilgangen på gode ressursdata og kunnskap om biomassens betydning for andre høstede arter og biomangfold. Illustrasjon: Rudi Caeyers, UiT Grafiske tjenester.

Analyse av relevans for norske forhold

Generelle matsystemer

I Norge er verdiskapingen på grunnlag av lavtrofisk produksjon svært begrenset. Samtidig er det stor etterspørsel etter proteiner, marine fettkilder og fôr samt råvarer til bio-kjemikalier. Lavtrofisk produksjon omfatter dyrking og høsting av marine arter som mikroalger, dyreplankton, mesopelagisk fisk, sjøpølser, blekksprut, snegler, skjell, hummer, kråkeboller, børstemark, tang og tare. Norge har rik tilgang og kan i langt større omfang enn i dag bruke lavtrofiske arter som kilde til energi og næringsstoffer. Det er formålstjenlig å skille mellom produksjon av lavtrofiske arter gjennom dyrking, og høsting basert på ville populasjoner. I begge tilfellene kreves målrettet og forskningsbasert arbeid for å utvikle bærekraftige løsninger for fangst, dyrking, raffinering og prosessering. Etablering av genetiske foredlingsprogrammer kan gi økt forutsigbarhet og kvalitet i produksjonen. Utnytting av biprodukter og restråstoffer vil også bli en stadig viktigere del av den sirkulære bioøkonomien i Norge. For å sikre innovasjon når det gjelder å utnytte nye og viktige ressurser til mat og fôrråstoffer, trenger vi utvikling og tilpasninger i det regulatoriske rammeverket.

Marine råstoffer kan også anvendes til å redusere klimautslipp ved kjøttproduksjon. Tare inneholder bromider som reduserer produksjonen av metangass hos drøvtyggere, i tillegg til at de inneholder karbohydrater som har en positiv effekt på tarmhelsen. Forsøk har vist at 1 prosent fermentert sukkertare i fôret til ku reduserer metangassproduksjonen med 35 prosent. Dyrking av sukkertare og butare er en gryende industri i Norge.

I Norge gir overernæring og feilernæring stadig større utfordringer. I dag er et lavt inntak av jod blant unge voksne spesielt bekymringsfullt. Folkehelseinstituttet har vist at over 60 prosent av alle unge voksne har for lavt inntak av jod, og dette er også koblet til økt risiko for språkforsinkelse, atferdsproblemer og forsinket finmotorisk utvikling hos barn. Økt konsum av hvitfisk og andre sjømatprodukter kan bidra til høyere inntak av de ønskede omega 3-fettsyrene, vitamin D og ikke minst jod. Kultivering av tang og tare som ekstraherer jod og andre næringsstoffer fra havet, og utvikling av produkter til bruk i fôr- og matkjeder, kan gi verdifulle bidrag.

Fiskeri

Norsk fiskeriforvaltning har gjennomgått en formidabel utvikling i takt med endringer i fiskeriene, og fiskeriforvaltningen er allerede i tråd med de fleste anbefalinger. Det gjennomføres omfattende bestandsvurderinger på kommersielle arter som sikrer bærekraftig uttak fra fiskeriene. Vi har gått fra en situasjon med tilnærmet fritt fiske til en situasjon som ligger tett opptil idealet, rettighetsbasert fiskeriforvaltning. Til tross for denne utviklingen mot rettighetsbasert fiskeriforvaltning baserer man seg fremdeles på utstrakt bruk av overregulering, og da særlig i kystfiskeriene. Fartøykvotene er i sum større enn totalkvoten, med den konsekvens at fisket kan bli stoppet før alle fartøyene har fått fisket sin kvote. Derfor er det fremdeles insentiv for kappfiske og dermed for at den enkelte fisker bygger opp for høy kapasitet sammenlignet med hva som ville være nødvendig for å ta den samlede kvoten.

Fiskeriforvaltningen bør legge til rette for samforvaltning, kooperativer, lokalt eierskap og lokal forvaltning. Havressursloven gjenspeiler dette ved å trekke frem sysselsetting og bosetting i kystsamfunnene som ett av tre formål med fiskeriforvaltningen, i tillegg til bærekraftige fiskeribestander og samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Riksrevisjonens undersøkelse av kvotesystemet i kyst- og havfisket (Riksrevisjonen dokument 3:6, 2019–2020) stiller spørsmål ved om fiskeriforvaltningen har lagt for lite vekt på konsekvenser for sysselsetting og bosetting i kystsamfunnene. Selv om norsk fiskeriforvaltning har kommet langt i overgangen mot rettighetsbasert forvaltning, må rammeverket styrkes for å sikre en god balanse mellom sysselsetting og bosetting i kystsamfunnene og overordnet samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Det er også viktig å ha en helhetlig tilnærming til sysselsetting og bosetting i kystsamfunnene. Her utgjør fiskeri og fiskeripolitikk en viktig del på lik linje med politikkutforming knyttet til øvrig offentlig og privat aktivitet.

Blått kompass kapitel 1 Tosrk jafser i seg Illustrasjon Anna Laurine Kornum

Figur 2: Torsken jafser i seg nesten hva som helst i næringsnettet. Illustrasjon: Anna Laurine Kornum

Forvaltningen av lavtrofisk høsting (raudåte, mesopelagisk) begrenses av tilgangen på gode ressursdata og kunnskap (biomassens betydning for andre høstede arter, biomangfold med mer). Det er derfor viktig å intensivere overvåkingen av biomassene og basere uttakene på føre-var-prinsippet. Uttakene må settes betydelig lavere enn det beregnede bærekraftige uttaket mens en høster mer kunnskap knyttet til effektene av uttakene.

Eco norsk 1

Figur 3: Et finstemt samspill ligger til grunn for matproduksjon i havet. Illustrasjon: Wassmann et al. (2006), modifisert av Frøydis Strand, NFH, Universitetet i Tromsø (UiT). Når lyset er tilbake og forholdene øverst i vannsøyla danner et gunstig vekstmiljø, skyter planktonalgeproduksjonen fart. Sola smelter isen og et varmere og ferskere overflatelag dannes oppå det kaldere og tyngre vannlaget under. I dette overflatelaget kan planteplanktonproduksjonen nå vårens høyder, og på grunn av den fysiske lagdelingen av vannmassene forblir biomassen (plankton, fisk og dyr) i den eufotiske sonen (der det er lys nok). Planktonproduksjonen drives av tilgangen på næringssalter; ”nye” næringssalter som gjennom vinteren er frigjort fra bunnssamfunnet og i den afotiske sonen (der det er mørkt) blir blandet oppover i vannsøylen under vinterens omrøring av vannmassene.)

Marikultur

Havområdene og kystsonen er en attraktiv arena for matproduksjon, energiproduksjon og transport. Økt produksjon gjennom lavtrofisk dyrking krever råderett over et område og røkting av området. Dette vil øke presset på kyst- og havområdene. De kystnære havområdene er dessuten attraktive også for rekreasjon og reiseliv. Kystsonen er preget av at bruken av havet og bruken av landområdene møtes og skaper konflikter. Det er viktig å fastsette rammevilkår for en helhetlig forvaltning av arealer og ressurser knyttet til hav og kyst på tvers av sektorer og myndighetsnivåer. Styringen og forvaltningen av kystsonen er preget av at ulike lover og organer regulerer virksomheten i sjøen og på land. Både forvaltningsverktøy og saksområder overlapper mellom ulike myndighetsorganer, og samordning og samarbeid er derfor nødvendig for å oppnå helhetlig forvaltning.

Selv om potensialet for å produsere mer mat fra havet er stort, kan veien dit være lang når forbrukerne ikke har tradisjon for å spise betydelige deler av den økte produksjonen fra havet. For å sikre at dette potensialet faktisk realiseres, kreves det forsknings-, utviklings- og formidlingsinnsats både fra næringsliv og myndigheter.

Dagens virkemiddelapparat er rikt og dekker i stor grad behovene for FoU-stimulerende tiltak. Den viktigste flaskehalsen i dag er et regelverk som gjør det vanskelig og tidkrevende for næringsaktørene å få nødvendige tillatelser til å teste ut sine ideer i praksis. Det etablerte regelverket hindrer i for stor grad etablering og utprøving av ny produksjon eller fangst av nye råvarer. Terskelen for å få tillatelse til etablering av innovativ og bærekraftig produksjon bør være lav, særlig der utviklingspotensialet er stort.

Mulige tiltak:

  • sikre god arealplanlegging for kyst og hav i tråd med en helhetlig forvaltning og utvikle metoder og rammeverk for å håndtere arealkonflikter og legge til rette for sameksistens mellom nye og gamle aktører
  • fjerne muligheten for overregulering i kvotesystemet og dermed eliminere insentivene for kappfiske og oppbygging av overkapasitet
  • etablere uttak etter føre-var-prinsipper og utvikle bestandsovervåking og et godt forvaltningssystem for hittil uutnyttede arter
  • fremme målrettet forskning og kunnskapsbasert arbeid for å utvikle bærekraftige løsninger for fangst og dyrking av marin biomasse
  • utvikle nye verdikjeder for høsting og dyrking av lavtrofiske arter
  • etablere et eget sektorovergripende organ med relevant kompetanse og et mandat som vektlegger innovasjon og utvikling; i fasen før det er etablert et permanent regelverk som omfatter nye produksjonsformer, bør tillatelser knyttet til slik produksjon administreres av dette organet
  • etablere genetiske foredlingsprogrammer for produksjon av nye arter med utgangspunkt i kartlegging av genomer

Referanser

Costello, C., L. Cao, S. Gelcich et al. 2019. The Future of Food from the Sea. Washington, DC: World Resources Institute. www.oceanpanel.org/future-food-sea