Kapittel 13

Likeverd på havet

Havet gir mat og oksygen og er grunnlag for yrkesutøvelse, fritidsaktiviteter, kultur, inspirasjon og velvære. Tilgangen til slike goder er ikke jevnt fordelt, heller ikke ulempene som følger med bruken av havet. Rettferdig fordeling og likeverdig tilgang er nøkler til en bærekraftig forvaltning av havet.

Forfattere: Ann-Magnhild Solås, Anna Ljunggren, Bjørn Hersoug, Camilla Brattland, Jan Henrik Sandberg, Sverre Johansen

Hovedfunn i «Blue Paper #13 – Towards Ocean Equity»

Likeverd (equity) handler både om rettferdig fordeling av goder og byrder og om likeverdig deltakelse i beslutningsprosesser. Globalt er mange av godene samlet på få hender, mens ulempene ofte rammer de mest sårbare gruppene hardest. Disse er også i mindre grad deltakere i forvaltningsprosesser. Mer rettferdighet og likeverd kan styrke økonomisk vekst, politisk legitimitet, sosial stabilitet og miljømessig bærekraft.

Et viktig tema i den internasjonale studien er urettferdig fordeling av fiskeressurser og begrenset politisk makt for småskalafiskere, som mange steder lever i ekstrem fattigdom. Særlig kvinner, men også urfolks- og minoritetsgrupper har vanskelig for å nå frem. Usynliggjøring av kvinner skyldes også at fangstleddet ofte får mest oppmerksomhet mens andre oppgaver i verdikjeden overses. Mangel på likeverd gir seg også utslag i begrenset deltakelse fra utviklingsland i aktiviteter på og beslutningsprosesser om det åpne hav, altså områder utenfor nasjonal jurisdiksjon. Rapporten fremhever også at det er viktig å sikre at kystsamfunnene som påvirkes av aktiviteter på havet, blir rettferdig behandlet. Videre diskuteres hvilken rolle store multinasjonale selskaper spiller for rettferdighet og likeverd.

Bærekraftsmål

Figur 1. Det er en sterk sammenheng mellom alle bærekraftsmålene som er utviklet av FN. Å utvikle en rettferdig og likeverdig havøkonomi, slik den internasjonale studien skisserer, trenger ikke bare å bidra til å oppnå målene i punkt 14 «Livet i havet», men kan innrettes mot alle de 17 bærekraftsmålene. Figur: Stuchtey med flere (2020): Ocean Solutions That Benefit People, Nature and the Economy. Washington, DC: World Resources Institute. www.oceanpanel.org/ocean-solutions. Dette er også en rapport som er bestilt av høynivåpanelet, og den bygger blant annet på de 16 «Blue Papers».

En særskilt utfordring er klimaendringene, som forventes å ramme svært ujevnt og forverre utfordringene for utviklingsland og regioner som er avhengige av marine næringsveier. I de fattigste landene regner man med at det er 90 prosent sjanse for at klimaendringer vil føre til økonomisk nedgang. Internasjonalt samarbeid om forskning og kapasitetsbygging blir derfor ekstra viktig.

Oppsummert understreker studien at likeverd på havet oppnås som en følge av en bærekraftig utvikling og omstilling som tar hensyn til klimaendringer. Med fokuset som nå rettes mot bærekraftig vekst i havøkonomien, finnes det også et mulighetsrom for å oppnå mer likeverd. Dette krever en aktiv politikk som fremmer likeverdig tilgang til kunnskap og beslutningsprosesser, robuste lokalsamfunn med kapasitet til å tilpasse seg endringer, tilstrekkelige ordninger for kompensasjon og fordeling av goder og transparente og ansvarlige selskaper som støtter et sunt arbeidsmiljø. Dette avhenger av sterkt lederskap, en åpen og inkluderende forvaltning og langsiktig planlegging. Den internasjonale studien foreslår flere mulige tiltak for en likeverdig havpolitikk (se tabell 1).

Tabeller kap12 01

Tabell 1: Oversikt over foreslåtte tiltak i den internasjonale studien om likeverd på havet.

Hva betyr dette for Norge?

Rapporten fremhever at Europas sosialdemokratiske land har størst sjanse for å utvikle en bærekraftig havøkonomi, fordi de er relativt likestilte, har godt utbygde offentlige tjenester, jevn fordeling av rikdom og et skatteregime som legger til rette for omfordeling. Institusjoner, systemer og praksis som støtter rettferdighet og likeverd, er allerede til stede.

Dette gjelder også Norge. Vi har en god forvaltning, sterke forskningsmiljøer, en innovativ utstyrsleverandørindustri og dyktige og dedikerte folk i havnæringene. Sammen med naturgrunnlaget er dette de viktigste grunnene til vår store verdiskaping. Fordeling av verdier og fellesressurser er en viktig del av samfunnsdebatten. Det er bred enighet om at det overordnede målet er å legge til rette for en lønnsom og bærekraftig utvikling av havnæringene, til beste for samfunnet. Dette er nedfelt i de viktigste lovene som regulerer marine aktiviteter. Det formelle grunnlaget er på plass, og anbefalingene i studien sammenfaller med mange norske strategier og tiltak. Det er likevel mulig å peke på forbedringspunkter og viktige satsinger som bør videreføres. Tar vi likestilling som eksempel, er krav og tiltak nedfelt i regelverk og handlingsplaner, men siden deler av de marine næringene er mannsdominert, er det likevel viktig å fortsette med holdningsskapende arbeid og andre tiltak.

Tabeller kap12 02

Tabell 2: Eksempler på norske strategier og tiltak som omhandler rettferdig fordeling og likeverdig deltakelse.

Småskalafiskerier er noe annet i Norge enn internasjonalt, og utfordringene er ikke de samme. Men Riksrevisjonen peker på en kraftig konsentrasjon av rettigheter også i Norge. Sentrale spørsmål er hvilke rettigheter distrikter og lokalsamfunn nær ressursene skal ha. Hva skaper størst verdiskaping og likeverd? Hva skaper mest aktivitet lokalt? Hva kan gjøres på reguleringssiden for å bevare mindre kystsamfunn? Regionalt og samisk eierskap i fiskeriene er foreløpig lite utforsket som et grep for å styrke kystsamfunn og samisk kultur. I internasjonal sammenheng er det verdt å styrke måten norsk bistand støtter opp om småskala fiskerier på, og hvordan den drar veksler på både gode og dårlige erfaringer hjemmefra.

Infrastruktur og lokalsamfunn er tett sammenvevd med kystnæringene. Levende kystsamfunn krever et godt velferdstilbud og en tilstrekkelig infrastruktur, blant annet i form av, barnehager, vei, bredbånd og aktive havner. Dette krever ressurser og kapasitet til lokal planlegging og utvikling. Havbruksfondet med produksjonsavgiften er et norsk eksempel på en omfordelingsmekanisme som er ment å kompensere kommunene. Her diskuteres fortsatt utformingen av fordelingsmekanismene og effektene av disse. Også næringens selskapsstruktur og hvorvidt det er lokalt eierskap eller ikke, trekkes frem i denne sammenhengen. Angående sosial bærekraft er det også verdt å se nøyere på bruken av utenlandsk arbeidskraft i de marine næringene, og hvilke arbeidsvilkår, lønns- og boforhold som tilbys. Her er krav og regelverk klare, men etterlevelsen kan bedres i deler av marin sektor.

Vi har store flernasjonale selskaper i havnæringene, både i skipsfart, petroleum og havbruk, som har makt til å sette bærekraft, rettferdighet og likeverd på agendaen. Selskaper som opererer i Norge, og norske selskaper som opererer utenlands, kan derfor gå foran som gode eksempler. Dette kan gjøres ved å vise ansvarlig forretningsskikk, være åpne om virksomheten og stille krav til underleverandører, og ved å følge eller å overgå internasjonale krav til bærekraftig og rettferdig virksomhet. Det kan for eksempel gjøres ved å inngå avtaler med lokalsamfunn som bidrar til å utvikle kapasitet og kompetanse lokalt.

Tilgangen til arealer er også et viktig spørsmål. Hvordan sikrer vi en rettferdig og likeverdig tilgang til sjøarealene, og hvem skal prioriteres der det er arealknapphet? Nye aktiviteter på land, kystnært og til havs vil gi nye utfordringer for plan- og forvaltningssystemet vårt, også med tanke på hvordan man best kan gjøre prioriteringer mellom de ulike næringene og interessene. Ivaretakelse av lokale og samiske interesser i relasjon til arealbruk er også viktig. Det er derfor viktig å ha fokus på hvem som deltar i beslutningsprosesser, hvilken kunnskap som ligger til grunn, og hvem som når frem.

Som følge av klimaendringer må også forvaltning, næringsliv og lokalsamfunn i Norge regne med endring og omstilling. Norske strategier og tiltak er hovedsakelig i tråd med anbefalingene fra den internasjonale studien, men som blant annet kritiske debatter om fremtiden til norsk petroleumsnæring viser, kan vi spørre om Norge som foregangsland bør gjøre enda mer. Hvordan kan vi bidra med kunnskapsoverføring, kapasitetsoppbygging og klimatilpasning der det trengs mest?

Hva bør vi gjøre for å oppnå en likeverdig havpolitikk?

Den internasjonale studien beskriver hvordan en politikk som fremmer likeverd, virker på både mennesker og storsamfunn. Studien foreslår tiltak på en skala fra «å ha sitt på det tørre» til «de modige valgene». Vi har valgt ut tiltak som dekker ulike deler av dette spennet:

  • styrke likeverdige muligheter til småskala næringsfiske
  • anerkjenne lokale og sjøsamiske rettigheter
  • styrke innsats for å hindre korrupsjon, økonomisk kriminalitet, arbeidslivskriminalitet og ressurskriminalitet i marin sektor, og støtte slikt arbeid internasjonalt
  • prioritere bærekraftig utvikling av fiskeri- og sjømathavnene
  • øke mulighetene for aktiv deltakelse i marine plan- og forvaltningsprosesser
  • evaluere og styrke norsk bistand til småskala fiskeri- og sjømatproduksjon
  • fortsette Norges prioritering av arbeid i internasjonale organer som FAO og ILO
  • støtte fiskeriorganisasjoner som arbeider for likeverdig havpolitikk
  • støtte omstilling til mer bærekraftige og likeverdige havnæringer
  • støtte kyststater som er særlig utsatt for negative effekter av klimaendring

Referanser

Österblom, H., C.C.C. Wabnitz, D. Tladi et al. 2020. Towards Ocean Equity. Washington, DC: World Resources Institute. www.oceanpanel.org/how-distribute-benefits-ocean-equitably.