Kapittel 14

Helhetlig havforvaltning – norsk paradegren med utviklingsmuligheter

Balanse mellom bevaring og bruk er en suksessfaktor for bærekraftig forvaltning av norske havområder. Nå endrer økosystemene i havet seg hurtig på grunn av klimaendringene, og de er hardt presset av menneskelig påvirkning. Samtidig utvikler de eksisterende havnæringene seg, og nye ser dagens lys. Den videre utviklingen av en helhetlig havforvaltning må fange opp disse endringene.

Forfattere: Jan-Gunnar Winther, Sverre Johansen, Toril I. Røe Utvik, Alf Håkon Hoel, Therese Rist, Nina Jensen

Hovedfunn i «Blue Paper #14 – Integrated Ocean Management»

Helhetlig havforvaltning innebærer en samlet vurdering av all menneskelig påvirkning på havmiljøets tilstand. Overordnet slår studien fast at fundamentet for en bærekraftig havøkonomi er produktive og robuste marine økosystemer. Vårt økende behov for mat, energi, transport og rekreasjon setter havet under press, samtidig som klimaendringer, tap av naturmangfold og forurensning forverrer situasjonen. For å håndtere de mange og komplekse problemstillingene dette reiser, anbefaler rapporten en helhetlig tilnærming langs de linjene vi praktiserer i norsk havforvaltning.

Klimaendringene påvirker all næringsaktivitet. Den beste tilgjengelige kunnskapen om fremtidige endringer og klimatilpasning bør derfor være sentral i en helhetlig tilnærming til havforvaltning.

Velfungerende forvaltning kjennetegnes av en kunnskapsbasert tilnærming med økosystemene i sentrum, partnerskap mellom offentlig og privat sektor, gode prosesser for medvirkning samt kapasitetsbygging og sterke institusjoner. For å fange opp endringer bør forvaltningssystemene være fleksible. Et viktig poeng er også at forvaltningstiltak settes ut i livet på en effektiv måte.

Sektorvis tilnærming er grunnleggende for en god forvaltning av de enkelte havnæringene. I tillegg kommer en helhetlig tilnærming som ser aktiviteter og påvirkning i sammenheng.

Studien påpeker at lokal medvirkning og skreddersøm er avgjørende for effektiv forvaltning. Eksempler fra ulike deler av verden viser at involvering av lokale interesser bør skje fra planlegging til gjennomføring, og det må være åpne beslutningsprosesser.

Vitenskapelig kunnskap er kjernen i god forvaltning. Kunnskapsgrunnlaget må styrkes samtidig som man i større grad benytter eksisterende kunnskap. God formidling av kunnskap er fremholdt som viktig for at kunnskapen skal bli tatt i bruk. Studien oppfordrer også til å videreutvikle internasjonalt samarbeid og benytte FNs havtiår som en plattform.

Næringslivet oppfordres til å samarbeide om prinsipper for bærekraftig praksis for å styrke eierskap og legitimitet og øke effekten av dem når de settes ut i livet. Studien peker på UN Global Compacts Sustainable Ocean Business Action Platform som eksempel på hvordan prinsipper kan utformes.

Mange nasjonale forvaltningsplaner blir ikke fulgt opp. Også gjennomføring og overholdelse av eksisterende lover og regler er et stort problem, blant annet når det gjelder ulovlig, urapportert og uregulert fiske. Studien anbefaler at reguleringer i internasjonalt farvann bør være minst like strenge som for områder under nasjonal jurisdiksjon.

Analyse av relevans for norske forhold

Mange av utfordringene vi ser globalt – svake institusjoner, manglende politisk vilje, utilstrekkelig kunnskapsgrunnlag og svak tillit i samfunnet – gjør seg ikke like mye gjeldende i Norge. Den samlede norske kompetansen, et avansert og mangfoldig næringsliv, en helhetlig og økosystembasert forvaltning og moderne og effektivt lovverk i de ulike sektorene gjør Norge til en ledende havnasjon.

Forvaltningsplanområdene

Figur 1. Kart over norske marine forvaltningsområder. Kilde: Miljødirektoratet.

Utfordringer knyttet til behovet for klimatilpasning og styrking av offentlig-privat partnerskap er imidlertid relevante for norske forhold.

Norge har mye å tilføre innretningen i den internasjonale innsatsen på hav. Som en stor havnasjon, men et lite land målt i folketall, må vi regne med at det over tid vil være krevende å være i front. Internasjonal innsats på hav vil styrke vårt omdømme og er viktig i utenrikspolitisk og sikkerhetspolitisk sammenheng. Lederskap i havspørsmål ligger nær norsk kompetanse og norske kjerneinteresser. Med dette bakteppet må vi likevel kunne stille oss spørsmålet om vi kan gjøre enda mer.

Mange studier viser hvor viktige klimaendringene er og vil være for ressurs- og miljøforvaltningen i årene som kommer. Vi trenger mer kunnskap om de samlede konsekvensene klimaendringene får for natur, samfunn og næringsliv. Når endringstakten er høy, stiller det større krav til kunnskap om påvirkninger som former fremtiden, for å gjøre riktige beslutninger i nåtid. Havforvaltningen må derfor bli mer fremoverskuende, fleksibel og tilpasningsdyktig. Det er også viktig å nærme seg mer sanntidsinnhenting og -bruk av data og å sikre en økt grad av datadeling på tvers, slik at det kan fattes beslutninger på et riktigst mulig faktagrunnlag. Dette kan også danne grunnlaget for en mer fleksibel forvaltning der man tar høyde for de endringene som oppstår i havmiljøet.

Blant funnene i studien er at det er viktig å involvere interesser som berøres av forvaltningen. I vårt forvaltningssystem er dette ivaretatt gjennom konsultasjons- og høringsprosesser. Det kan likevel tenkes at ordningene for medvirkning bør styrkes. Når nye næringer som havvind og havbunnsmineraler legger beslag på arealer, kan konfliktnivået øke fordi eksisterende næringer, for eksempel fiskerinæringen, kan oppleve at de blir nedprioritert. Dette krever at man har en bevisst holdning til samarbeid og sameksistens, tar helhetlige hensyn og søker å utløse synergier.

Ecosystem

Figur 2. En økosystem- og kunnskapsbasert helhetlig forvaltning er nøkkelen til å sikre god balanse mellom bevaring og bruk. Kilde: Senter for hav og Arktis.

Havforvaltningen bør dra nytte av den digitale og teknologiske utviklingen. Økt tilgjengelighet av sanntidsdata og bedre kartverktøy muliggjør en mer dynamisk forvaltning tilpasset nåsituasjonen i havmiljøet og aktivitetsbildet. Utvikling av kunnskap om marine økosystemer og effekter av næringsvirksomhet har resultert i modellverktøy som muliggjør risikovurderinger med relativt høy oppløsning. Dette arbeidet bør fortsette, både for å få ned usikkerheten i beregningene og for å øke kunnskapen om mulig påvirkning fra eksempelvis havvind og utvinning av havbunnsmineraler.

Det bør også utvikles kvantitative analyseverktøy og strategier for å beregne den langsiktige verdien av bærekraftige løsninger. Vi må anskueliggjøre den reelle verdien av økosystemtjenester fra havet og næringslivets verdiskaping på grunnlag av dette. Det vil også være viktig å definere kriterier for regulering av aktivitet («akseptkriterier») på tvers av næringene. Dette vil være viktige beslutningsverktøy i avveiningene som må gjøres rundt sameksistens mellom næringer.

Interaksjonen mellom hav og land er en sentral del av en helthetlig havforvaltning, og forvaltningen bør i større grad sees i sammenheng i norske kystområder. Havområdene er underlagt helhetlige forvaltningsplaner og sektorbasert forvaltning, mens ansvaret for kystsonen er lagt til kommunene, som forvalter den i henhold til plan- og bygningsloven og de ulike sektorlovene. Det er høstet gode erfaringer med regionale tilnærminger og interkommunalt samarbeid, noe man bør bygge videre på.

Mulige tiltak

  • Havsatsingen bør fortsette som ett av Norges viktigste internasjonale innsatsområder
  • Vi må styrke forskning og kunnskapsinnhenting angående de vidtrekkende og sammensatte effektene av klimaendringer for å sikre en bærekraftig forvaltning
  • Forvaltningsverktøyene må være fleksible for å håndtere en dynamisk nåsituasjon, den forventede utviklingen og ukjente faktorer
  • Forskningsprogrammer bør dekke forvaltningens kunnskapsbehov, være løsningsorientert og sikte mot problemstillinger som kan utløse forvaltningsrevisjon. Tverrsektorielle utfordringer knyttet til næringsutvikling bør også søkes løst. Eksisterende kartleggingsprogrammer bør rettes mot kunnskapshull identifisert i forvaltningsplanene
  • Det bør gis insentiver til bruk av innovativ teknologi som satellitter, autonome fartøy og kunstig intelligens for å sikre datainnsamling, forskning, overvåking, håndheving og beslutningstaking i nær sann tid. Åpen deling og tilgjengeliggjøring av havdata bør fremmes, og viktig informasjon om økosystemene må digitaliseres
  • For å utvikle den norske forvaltningsmodellen kan det være formålstjenlig å analysere drivere, trender og mulige scenarier. Grønn omstilling, digitalisering, teknologiutvikling, kriser, klimaendringer og nye næringer må trekkes inn i en slik analyse. Dette vil gi økt vektlegging av mulige fremtidssituasjoner og mer helhetlig forståelse av endringene i havet, konsekvensene de har, og hvordan vi kan innrette oss for å møte dem best mulig
  • For å forebygge et økende konfliktnivå bør det etableres et havdialogforum som beskrevet i regjeringens havstrategi «Blå muligheter». Her bør lokale, regionale og nasjonale myndigheter, næringsliv, sivilsamfunn og akademia være representert. Dialogforumet bør ivareta lokal medvirkning og behovet for lokale tilpasninger
  • Vi foreslår at havnæringer på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå utvikler prinsipper og retningslinjer for bærekraftige virksomheter med utgangspunkt i FNs bærekraftmål. De bør være innrettet på praktiske og gjennomførbare tiltak. Virksomhetenes etterlevelse av prinsippene bør være kvantifiserbar og rapporteres på en slik måte at myndigheter, øvrig næringsliv, investorer og forsikringsbransje kan fatte beslutninger basert på et slikt klassifiseringssystem
  • Det trengs en koordinert nasjonal tilnærming til vitenskapelig kunnskap om kystsonen, slik man har i forvaltningsplanene for havområdene

Referanser

Winther, J-G., M. Dai, et al. 2020. Integrated Ocean Management. Washington, DC: World Resources Institute. www.oceanpanel.org/blue-papers/integrated-ocean-management