Kapittel 7

Norge – en kystlinje i verdensklasse

Det er avgjørende for fremtidig vekst i blå-grønne næringer at utviklingen av kystsonen er økonomisk, sosialt og miljømessig bærekraftig. Næringsutvikling i kystsonen må balanseres med å ivareta biologisk mangfold. En satsing på restaurering av kystnære habitater kan lede til en sterk økonomisk oppgang grunnet positiv utvikling i økosystemtjenester, klimatilpasning og samfunn langs kystlinjen.

Forfattere: Mimmi Throne-Holst, Marianne Olsen, Tonje C. Osmundsen, Ulf Johansen, Vegar Johansen
Skjermbilde 2021 05 07 kl 13 59 18

Figur 1: Illustrerer arealutbredelse med historiske og projiserte fremtidige tap av viktige økosystemer langs kysten. Ref: Steven, A.D.L., Appeaning Addo, K., Llewellyn, G., Vu, T.C. et al. 2020. Coastal Development: Resilience, Restoration and Infrastructure Requirements.

Hovedfunn i «Blue Paper #7 – Coastal Development: Managing Resilience, Restoration and the Infrastructure of Coastlines»

Rapporten definerer kystsonen som det området i havet som er nærmere enn 100 kilometer fra kysten og under en høyde på 100 meter på land. Den peker på at robuste og motstandsdyktige kystøkosystemer står sentralt i realiseringen av en bærekraftig, inkluderende, solid og rettferdig havøkonomi. Fire områder blir trukket frem der nasjoner kan samarbeide for å lykkes med bærekraftig utvikling av kysten i et globalt perspektiv: 1) fremme sterke, motstandskraftige kystøkosystemer, 2) redusere konsekvensene av forurensning og utvinningsaktiviteter på kystøkosystemer, 3) fremskynde utviklingen av bærekraftig blå infrastruktur og 4) forbedre robusthet og rettferdighet i kystsamfunn. Kystøkosystemene er truet av blant annet klimaendringer, urbanisering, avrenning fra landbruk, ressursutvinning, økt etablering av kystinfrastruktur og overbeskatning. Globalt har det de siste 30–50 år skjedd store negative endringer i mange viktige økosystemer. Fortsetter denne trenden, vil det få konsekvenser ikke bare for økosystemene, men også for mennesker, infrastruktur og økonomi. Utviklingen av kysten må balanseres på tvers av flere konkurrerende interesser. Fragmentert forvaltning vil føre til fortsatt forringelse av kystøkosystemer og en kystinfrastruktur som ikke er i stand til å møte endringer i demografi og klima.

Tabell kap7 03

Tabell 1. Kilde: Statistisk sentralbyrå SSB, 2020.

Globale trender bidrar til at varer og tjenester fra havnæringer vil bli mer etterspurt fremover. Det gjør at flere næringer vil nyttiggjøre seg dagens kystinfrastruktur og sette premissene for hvordan den skal utformes i fremtiden. Kystinfrastruktur er selve ryggraden i kystsamfunnet, og den benyttes av mange ulike næringer, deriblant sjømat, turisme, havenergi og maritim transport. Kystinfrastruktur som er svakt utformet og driftet, vil påvirke økonomiske, sosiale og miljømessige forhold negativt. Det vil derfor være viktig at planleggingen av fremtidig kystinfrastruktur blant annet omfatter grundige risikovurderinger knyttet til arealplanlegging og -disponering, økt fokus på robusthet i infrastrukturprosjekter ved å ta høyde for og investere i tiltak som tar hensyn til risiko knyttet til ekstremhendelser, samt fokus på faktorer i utformingen som bidrar til lang levetid og redusert vedlikehold. En betydelig utfordring ved utformingen av fremtidens kystinfrastruktur er forventede endringer i ekstremvær, havnivå, bølgestørrelse og stormflo. Dagens kapitalmarked favoriserer utvikling og bygging av grå infrastruktur, for eksempel stål- og betongkonstruksjoner som benyttes til å håndtere de enorme kreftene som finnes langs kysten, mens de beste løsningene kan ligge i grønn/blå infrastruktur eller i naturbaserte hybridvarianter i samspill med grå infrastruktur. Av den grunn blir det viktig at private investorer og finansieringsvirksomheter i økende grad indentifiserer de mulighetene som finnes, ved også å finansiere denne typen infrastruktur. Investeringsnivåene i kystinfrastruktur er på et historisk høyt nivå globalt, og beslutningene som tas nå, vil gi føringer for mange generasjoner fremover. Myndighetene må derfor ha en langsiktig visjon for utvikling av nasjonal kystinfrastruktur i henhold til FNs bærekraftsmål.

Bilde178

Tabell 2.

Analyse av relevans for kystforhold og infrastruktur i Norge

Kystnasjonen Norge har Europas lengste kystlinje, og verdens nest lengste etter Canada. De kystnære områdene er økologisk produktive og viktige som følge av tilgang på lys og næring, samtidig som de er områder med mange brukerinteresser. Den norske kysten er karakterisert av ferskvannspåvirkede fjorder som strekker seg langt inn i landet, men også skjærgård og havområder påvirket av globale havstrømmer. Det er derfor til dels store geografisk variasjoner i saltholdighet, oksygenforhold og eksponeringsgrad i kystsonen. Norge står overfor mange av de globale utfordringene som det vises til i rapporten, eksempelvis overforbruk av kystens ressurser, behov for å tilpasse seg og håndtere klima- og miljøendringer og økende sårbarhet i mange små kystsamfunn etter hvert som tradisjonelle næringer som fiske får redusert betydning. Selv om også Norges kystøkosystemer er presset som følge av blant annet forurensning, høsting, fiskeoppdrett, båttrafikk og utbygging, er det generelle bildet at kysten er i en relativt god og stabil tilstand når man ser de siste 30 årene under ett. Det er imidlertid store regionale forskjeller langs norskekysten, og både presset på kystøkosystemene og evnen til å håndtere klimaendringer varierer. I naturmangfoldloven er det en målsetting at økosystemene i Norge skal ivaretas, og hvert femte år oppdateres «Naturindeks for Norge» for å gi et bilde av utviklingen. Bak den generelt stabile tilstanden som naturindeksen rapporterer, skjuler det seg negative trender for flere av de viktige økosystemene langs kysten. Et eksempel er tareskogen, som er sentral for opprettholdelsen av et biologisk mangfold og et rikt næringsnett, men som blant annet beites ned av kråkeboller og trues med gjengroing av trådalger. Dette kan knyttes til ringvirkninger av overfiske som endrer balansen mellom arter med ulike funksjoner i økosystemet. Sukkertaren i sør er nå klassifisert som en sterkt truet naturtype. Også blåskjell har en negativ utvikling, og selv om vi ikke fullt ut kjenner årsakene, tyder også denne tendensen på et for stort uttak av enkelte fiskearter langs kysten over tid. På tross av at mange norske fjorder er sterkt preget av industriforurensning gjennom mange tiår, er det fortsatt i liten grad mulig å avdekke direkte sammenhenger mellom miljøgiftforurensning og økologisk tilstand. Det er tydeligere årsakssammenhenger med nedbygging, ressursutnyttelse, overfiske, avrenning fra jordbruk og avløp.

Institusjonelt har Norge en forvaltning med svært høy kompetanse, et solid regelverk og veletablerte prosesser for medvirkning. Helhetlig kystforvaltning er godt etablert i Norge, og den kommunale kystsoneplanleggingen har sterke paralleller til både helhetlig kystsoneforvaltning og maritim arealplanlegging som bidrar med tildeling av sjøarealer til ulike aktiviteter. Norsk kystsoneplanlegging utføres i første rekke av kommunene i henhold til plan- og bygningsloven, og den ivaretar i stor grad behovet for lokale perspektiver og lokalt eierskap. Utfordringene kan være at man ikke evner å planlegge for store nok områder til at areal tildeles på best mulig sted til best egnet aktivitet, at man ikke tar hensyn til kumulative effekter, og at man ikke har nok ressurser og kompetanse. Interkommunale planer er derfor ofte en fruktbar tilnærming. Det er et økende mangfold av interesser som gir økt press på kystnære områder, og det er et stigende behov for å styrke muligheten for sameksistens. Det er den lange, skjermede kystlinjen som er vårt store konkurransefortrinn – og den etterspørres av mange ulike næringer. Akvakulturanlegg langs kysten utgjør på mange steder hjørnestensbedrifter i små kystsamfunn, men konkurrerer også med andre næringer som fiske og reiseliv om tilgang til kystareal. Se tabell 2. Dette er konflikter hvor det ikke alltid vil være mulig å komme til enighet, men hvor det er viktig å legge til rette for gode avveininger og prosesser for medvirkning. Norge har utfordringer knyttet til samordning mellom institusjonelle ansvarslinjer hvor vi finner overlapp mellom ulike sektormyndigheter og mellom planmyndigheter og sektormyndigheter. Se kart for overlappende arealbruk i havet. Kystforvaltningen er fragmentert både når det gjelder sektorinteresser og ikke minst forvaltningsnivå, og som følge av dette kan helhetsperspektivet bli svekket. Samtidig er det et forvaltningssystem som stort sett evner å ivareta ulike interesser og verdier.

Varmekart

Figur 2. Kartet viser arealbruksoverlapp langs norskekysten. Kilde: Status figur 7-4 side 86 fra delrapport II Sameksistens av Senter for hav og Arktis, 2020.

Mulige tiltak for sterke norske kystlinjer:

  • styrke ulike myndigheters kunnskapsgrunnlag og kapasitet til å utøve helhetlig økosystembasert forvaltning
  • styrke arbeidet med å kartlegge viktige habitater i kystsonen i Norge og vurdere deres rolle og verdi i et perspektiv som går på tvers av klima, miljø, økonomi og sosiale forhold
  • øke andelen vernet territorialfarvann i Norge fra omtrent tre prosent som i dag til minst å harmonere med andelen vernet areal på land i 2030
  • sette sammen en relevant verktøykasse for gjennomføring av viktige tiltak knyttet til for eksempel naturbaserte løsninger, restaurering, rehabilitering, opprydding og begrensning av videre forurensning
  • utvikle helhetlige beslutningsstøtteverktøy som går på tvers av næringer for å støtte bærekraftig utvikling av norske kystsoner, marin arealplanlegging og blå infrastruktur
  • innlemme scenarier for klimaendringer i all kystinfrastrukturdesign og se videre utbygging av kystinfrastruktur i sammenheng med beskyttelse og gjenoppbygging av kystøkosystemer
  • øke innsatsen for forskning på norske havområder og marin infrastruktur i tråd med FNs havtiår, med fokus på bærekraftig blå utvikling
  • utvikle erfaring og standarder for forbedret infrastruktur med integrerte naturbaserte hybridløsninger, i motsetning til grå infrastruktur som dominerer i dag

Referanser

Steven, A.D.L., Appeaning Addo, K., Llewellyn, G., Vu, T.C. et al. 2020. Coastal Development: Resilience, Restoration and Infrastructure Requirements. Washington, DC: World Resources Institute (Eds.). www.oceanpanel.org/blue-papers/coastal-development-resilience-restoration-and-infrastructurerequirements.