Konfliktnivået mellom havnæringene er ikke så høyt som man kan få inntrykk av.

Det viser en ny rapport fra Senter for hav og Arktis, hvor de har gjort en grundig kartlegging av status for sameksistens mellom norske havnæringer.

Kartleggingen viser at sameksistens handler om mye mer enn areal. Mens sameksistens tradisjonelt er forbundet med overlappende arealbruk og tilhørende konflikter, trekker næringene selv fram faktorer som tillit og dialog, bruk av hverandres verdikjeder, delt ressursgrunnlag og former for samarbeid og kunnskapsdeling.

Et sentralt funn er at konflikt ofte er knyttet til bevaring av ressursgrunnlag. I en spørreundersøkelse blant næringsaktører oppgir omtrent halvparten at andre aktører forurenser deres ressursgrunnlag. Det er imidlertid ikke samsvar mellom opplevelsen av negativ påvirkning fra andre aktører og den reelle negative påvirkningen på havet.

Overordnet er sameksistensen i havet god, ifølge rapporten, som byr på en rekke lyspunkter. Blant annet er havnæringene de fremste i Norge til å samarbeide om teknologi og innovasjon.

– Vi sitter definitivt igjen med inntrykket at havnæringene ønsker en bærekraftig utvikling i samarbeid med andre brukere av havet. Når det er sagt må vi regne med økt aktivitet i framtiden, spesielt i kystsonen. Det blir derfor svært viktig hvordan vi tilrettelegger for samhandling mellom eksisterende og framvoksende næringer for å unngå konflikter, sier direktør Jan-Gunnar Winther ved Senter for hav og Arktis.

Senteret kartlegger sameksistensen mellom norske havnæringer for å finne ut hvordan den kan utvikle seg i framtiden, og hvordan vi kan få til god sameksistens og utløse positive synergier.

Samtidig ser man på norske havbedrifters bruk av begrepet «bærekraft» og sammenhengen mellom dette og sameksistens. Undersøkelsen viser at det er stort spenn i forståelsen og bruk av bærekraftsbegrepet, og bedriftene opplever det som vanskelig å operasjonalisere bærekraft. Etter idealisme er det å tiltrekke kunder og øke omsetningen framhevet som de viktigste motivasjonene for å jobbe mot bærekraftsmålene.

Dette er den første i en serie på tre rapporter om temaet. De to påfølgende vil ta for seg framtidsscenarier og løsninger knyttet til sameksistens og bærekraft. Det er Menon Economics og SINTEF Ocean som produserer rapportene på vegne av Senter for hav og Arktis.