Sentrale norske havnæringsaktører finne gode løsninger for sameksistens. Direktør Jan-Gunnar Winther ved Senter for hav og Arktis og partner Caroline Wang Gierløff i Menon Economics markerte oppstarten for prosjektet 21. oktober 2019. Foto: Therese Rist

I et prosjekt ledet av Senter for hav og Arktis skal sentrale norske havnæringsaktører finne svar på hvordan sameksistens i havet kan se ut i framtiden.

Oppstarten for prosjektet ble markert i dag. Det skal kartlegge status for sameksistens blant havnæringene, presentere realistiske framtidsscenarier, og gi råd om hvordan vi kan oppnå bedre sameksistens og synergier. Prosjektet søker også en felles forståelse av bærekraftsbegrepet, som kan støtte opp om vellykket sameksistens.

– Aktiviteten, spesielt i kystsonen, er økende og det er viktig å finne løsninger som unngår arealkonflikter. Vi tror det kan skapes synergier og vinn-vinn-situasjoner der vi i dag ser utfordringer. Det fordrer imidlertid samarbeid og derfor gleder det oss stort at næringene selv bidrar i prosjektet, sier direktør Jan-Gunnar Winther.

Med på laget er Equinor, Norsk olje og gass, Sjømat Norge, Norges Råfisklag og Norges Rederiforbund. Aktørene er del av senterets fagråd, og vil bidra i finansieringen av prosjektet.

Menon Economics og SINTEF Ocean har fått i oppdrag å gjennomføre prosjektet. Gjennom det neste året skal de skrive tre rapporter på vegne av senteret.

– Å sikre bærekraft og sameksistens er helt sentralt for å opprettholde verdiskapning i havromsnæringene. Dette er næringer som satser på forskning og innovasjon for å møte framtidens utfordringer, og sørger samtidig for både å ivareta naturmangfold, bruke havressursene bedre og skape verdier for samfunnet, sier Caroline Wang Gierløff, partner i Menon Economics.

I forbindelse med prosjektstart arrangerte Senter for hav og Arktis i dag workshopen «Sameksistens i det blå?», hvor aktører fra næringsliv, akademia og forvaltningen deltok.

– Under workshopen samlet vi nærmere 50 personer fra 24 forskjellige organisasjoner. Problemstillingene vi tar opp i prosjektet skaper stort engasjement. Det er tydelig at havnæringene tar dem på alvor og ser verdien av god sameksistens. Innspillene vi har fått i dag blir viktige i det videre arbeidet, sier Winther.