Illustrasjon fra Senter for hav og Arktis. Illustratør: Børge Bredenbekk / byHands

Stadig flere ønsker å benytte havet. Konkurransen om de beste næringsarealene til havs spisser seg til. Senter for hav og Arktis mener marine næringsparker kan være en løsning for bedre sameksistens.

Sammen med sentrale næringsaktører skal de finne ut om man i framtiden kan tenke helt nytt om sameksistens på havet.  Prosjektpartnere er Equinor, Aker Offshore Wind, Norges Rederiforbund, WWF Verdens Naturfond, Troms Kraft, Nordmøre Fiskebåt, Sjømat Norgeog REV Ocean. Gjennom prosjektet «Marine næringsparker – nye muligheter for samhandling til havs» skal nettopp interessentenes behov fram i lyset.

Nye løsninger

– Havet blir benyttet av et stort antall aktører til mange ulike næringsaktiviteter, som sammen står for mesteparten av norske eksportinntekter og flere hundre tusen arbeidsplasser over hele landet. Næringsaktørene selv peker på sameksistens som en avgjørende faktor for framtidig bærekraftig verdiskapning.  Sameksistens mellom havnæringene er derfor et sentralt satsningsområde for Senter for hav og Arktis, sier senterets direktør Jan-Gunnar Winther.

En kartlegging fra 2020 viser imidlertid at sameksistens handler ikke bare om areal, men også positive synergier mellom aktørene. Aktørene opererer i hverandres verdikjeder, og samarbeider om teknologiutvikling og innovasjon. Dialog og tillit mellom aktørene er også viktig for sameksistensen. Marine næringsparker kan være en måte å maksimere slike gevinster på, samtidig som man får ned konfliktnivået. Det framkommer av en rapport med løsningsforslag for bedre sameksistens, økt verdiskapning og mer bærekraft, som Senter for hav og Arktis utga i fjor.  

Mer enn samlokalisering

I marine næringsparker kan flere ulike aktører operere innenfor samme avgrensede havområde for å utnytte areal og ressurser bedre.

– En realisering vil være en storstilt industrisatsning som antagelig vil måtte skje i statlig regi og kreve et stort offentlig-privat finansielt løft. Forstudien som Senter for hav og Arktis nå utarbeider vi gi et bredere kunnskapsgrunnlag for å eventuelt gå videre mot en konseptanalyse, forklarer Winther.

Prosjektet fra Senter for hav og Arktis er i disse dager i startgropen. Det vil ha ett års varighet.

Stordriftsfordeler

Hypotesen er at samarbeid og mindre konflikt vil gi større samlet verdiskapning for norske havnæringer. For involverte aktører vil næringsparkene kunne gi tryggere, rimeligere og mer effektiv drift. Slikt flerbruk vil blant annet kunne gi lavere infrastrukturkostnader, mer interaksjon i verdikjedene og bedre beredskap. Samtidig vil det kunne utløse innovasjonskraft, gjøre aktørene til mer attraktive arbeidsgivere, og styrke dialog, tillit og erfaringsoverføring mellom dem. Parkene bør ha positive ringvirkninger også på land, og dermed styrke lokalsamfunnene langs kysten. Områder utenfor marine næringsparker vil kunne frigjøres til andre aktiviteter, for eksempel fiskeri, eller vernes.

For kommentarer kontakt direktør Jan-Gunnar Winther ved Senter for hav og Arktis på 907 84 874 / winther@havarktis.no. 

Våre pressefoto er til fritt bruk og du finner dem på www.havarktis.no/pressebilder. 

Lytt også til vår podkast Kystpulsom temaet sameksistens.