Illustrasjon fra Senter for hav og Arktis. Illustratør: Børge Bredenbekk / byHands

Lenker

Stadig flere aktører ønsker å benytte havet. «De største konfliktene er kampen om arealer, uten tvil,» sier fisker Tommy Pettersen i podkasten Kystpuls. Han er en av mange aktører som kjenner på det økende behovet for – og konkurransen om – arealer som er velegnet for næringsaktivitet.

For å utnytte arealer og ressurser på best mulig måte, bør vi tenke nytt. Da kan vi la oss inspirere av noe som fungerer godt på land, nemlig næringsparker.

For noen uker siden presenterte vi konkrete løsningsforslag for bedre sameksistens, mer bærekraft og økt verdiskapning for norske havområder.

Bakgrunnen er et arbeid om sameksistens i havrommet hvor vi har utgitt en kartlegging av dagens status og deretter mulige framtidsscenarier mot 2040. Ett av løsningsforslagene er etablering av næringsparker til havs.

I marine næringsparker kan man samlokalisere flere ulike aktører for å utnytte areal og ressurser bedre, og samtidig skape synergier mellom dem. Man kan se for seg at en næringspark etableres i tilknytning til et havvindanlegg, som forsyner resten av aktiviteten med fornybar energi. Restenergien kan benyttes til ladning for forbipasserende skip.

En komponent av parken kan være oppdrett lengre til havs, som flere aktører nå utvikler teknologi for. Her kan det være muligheter for både fiskeoppdrett og taredyrking. Olje- eller gassutvinning kan muligens også inngå. Denne konstruksjonen vil være et utmerket utgangspunkt for å samarbeide om forskning og utvikling. Datainnsamling- og deling bør inngå som en naturlig komponent. Hele parken kan brukes som et «laboratorium» for å studere marine økosystemer og havbunnen. Kanskje vil den også være en turistattraksjon, som gjør at cruiseskip og andre reiselivsaktører stopper innom. Dette vil være en storstilt industrisatsning som antagelig vil måtte skje i statlig regi og kreve et stort offentlig-privat finansielt løft.

For involverte aktører vil næringsparkene kunne gi tryggere, rimeligere og mer effektiv drift. Slikt flerbruk vil blant annet kunne gi lavere infrastrukturkostnader, mer interaksjon i verdikjedene og bedre beredskap. Samtidig vil det kunne utløse innovasjonskraft, gjøre aktørene til mer attraktive arbeidsgivere, og styrke dialog, tillit og erfaringsoverføring mellom dem. Parkene kan potensielt ha positive ringvirkninger også på land, og dermed styrke lokalsamfunnene langs kysten. Videre vil områder utenfor marine næringsparker kunne frigjøres til andre aktiviteter, for eksempel fiskeri, eller vernes. Mer samarbeid og mindre konflikt vil gi større samlet verdiskapning for våre havnæringer.

Senter for hav og Arktis er nå i startgropen av en forstudie av marine næringsparker, som blant annet skal kartlegge interessentene og avklare realismen i konseptet. Det vil gi et bredere kunnskapsgrunnlag for å eventuelt gå videre mot et pilotprosjekt. I en realisering av marine næringsparker kan vi kombinere våre lange tradisjoner som havnasjon og industripionérer. Næringsparkene kan utløse synergier mellom havnæringene og redusere konfliktnivået. Det vil kunne være en lønnsom investering.