27.05.22

PRESSEMELDING 

Marine næringsparker kan motvirke klima- og naturkrisen

Ny rapport viser at marine næringsparker kan bidra til mindre konflikt i havområdene, økt verdiskapning samt motvirke klima- og naturkrisen.

Mandag 30.mai overleverer Senter for hav og Arktis rapport om marine næringsparker til fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Rapporten legger fram en rekke anbefalinger til hvordan marine næringsparker kan gjennomføres via utvikling av lovverk og reguleringer, økt finansiering og nye teknologiske løsninger. Blant de viktigste anbefalingene er at områdene må forvaltes slik at det kan bidra til å løse klima- og naturkrisen.

Studien peker på hvordan marine næringsparker vil kunne utnytte infrastruktur mer effektivt, og redusere kostnader til både drift, overvåkning og beredskap. Store muligheter for datadeling og digitalisering vil også kunne redusere kostnader og samtidig gi bedre beslutningsgrunnlag enn i dag for både næring og forvaltning. Samlet gir dette muligheter for nye arbeidsplasser og inntekter.

Norge særlig ansvar

– Havet gir oss eksportinntekter, mat på bordet, arbeidsplasser og lys i husene langs kysten. Regjeringen har store ambisjoner for utvikling av nye og eksisterende havnæringer. Sameksistens er viktig, og de som allerede bruker havet skal være trygge på at de ikke skal fortrenges. Vi må ta hensyn og jobbe sammen for å finne gode løsninger. Og i bunnen trenger vi kunnskap. Denne rapporten er et viktig bidrag på veien, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

– Norge har en av verdens lengste kystlinjer og det er viktig at vi tenker kreativt når det kommer til bærekraftig utvikling og sameksistens. Etableres marine næringsparker på riktig måte kan de gi synergier for både små og store virksomheter. Marine næringsparker kan bli et konkurransefortrinn for havnasjonen Norge, sier senterets direktør Jan-Gunnar Winther.

Rapporten har blitt laget av Nofima på oppdrag fra Senter for hav og Arktis, og har blitt utarbeidet i samarbeid med Equinor, Aker Offshore Wind, Norges Rederiforbund, WWF Verdens naturfond, Troms Kraft, Nordmøre Fiskebåt, Sjømat Norge og REV Ocean.

Alle interesserte er velkommen til lansering av rapporten på Litteraturhuset i Oslo den 30.mai kl.14.30-16.00. Rapporten offentliggjøres i etterkant på www.havarktis.no.

Ved ønske om videre informasjon, intervjuer eller innsyn til rapporten under sperrefrist kontakt Else Welde, kommunikasjonsrådgiver ved Senter for hav og Arktis: 41370025 / welde@havarktis.no. Våre pressebilder er til fritt bruk, og du finner dem her: https://www.havarktis.no/pressebilder.

Om Senter for hav og Arktis  

  • Senter for hav og Arktis er oppnevnt av regjeringen og ble åpnet i 2018
  • Senteret jobber for bærekraftig verdiskaping i norske havnæringer, og tilrettelegger for tettere samarbeid mellom relevante kompetansemiljø. Et overordnet mål er å bidra til oppfyllelse av FNs bærekraftsmål
  • Senteret er organisert under Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
  • www.havarktis.no