Videre lesning

10 forutsetninger for marine næringsparker

Aktører fra ulike havnæringer, akademia og forvaltningen møttes under High North Dialogue-konferansen i Bodø i 2023 for å diskutere hvilke forutsetninger som må være til stede for å kunne etablere en marin næringspark. Rundebordet tok utgangspunkt i området utenfor Helgelandskysten for å diskutere temaet, fordi det der gjennomføres en konsekvensvurdering av Trænabanken for offshore havbruk og det er mulighet for åpning for offshore vind.

Rundebord-deltakerne pekte blant annet på følgende nødvendige forutsetninger:

 1. Rammeverket er avgjørende: Myndighetene må regulere på en måte som tilrettelegger for marine næringsparker, for eksempel gjennom arbeidet med marine næringsplaner. Gjeldende forvaltningsplaner må også legge til rette for flerbruk. Lovverk og sektormyndighetene må være godt koordinerte.
 2. Være klima- og naturpositiv: I tillegg til å være en areal- og ressurseffektiv løsning, bør marine næringsparker være klima- og naturpositive. Tiltak for å gjøre den naturpositiv bør være et premiss.
 3. Ivareta fiskeriinteressene: For å sørge for god sameksistens er det avgjørende at fiskeriinteressene blir ivaretatt ved opprettelsen en marin næringspark. Det kan blant annet gjøres ved å nytte seg av førstehåndskunnskapen til fiskerne, samt starte involveringen tidlig.
 4. Ringvirkninger: En marin næringspark må gi ringvirkninger til lokalsamfunn. Denne målsettingen må også inn i beslutningsgrunnlaget for utvelgelse av områder, samt forvaltningsregelverket.
 5. Dialog på flere nivåer: Det er behov for dialog for å få til store, innovative og komplekse industriprosjekter, som marine næringsparker. Både mellom aktørene som skal etablere seg i en park, blant annet for å finne de riktige sammensetningene av næringer og hvordan de skal organisere seg. Det er også viktig å ha tidlig dialog og reell medvirkning for aktører som blir berørt av etableringsaktiviteten, som fiskere og kystsamfunn, helt fra starten.
 6. Felles kunnskapsgrunnlag: For å finne de mest egnede områdene for en marin næringspark, og for å kunne avgjøre hvilken aktivitet som skal inngå i parken, må det være enighet om kunnskapsgrunnlaget. Dette må inkludere forskning og erfaringsbasert kunnskap. Det er viktig å ta hensyn til kunnskap om fremtidens klima, da dette vil påvirke premissene for næringsvirksomhet. Det er også nødvendig å oppnå enighet om betydningen av et område for ulike aktører, samt hvordan det blir brukt i dag.
 7. Politiske og økonomiske stimuli: Næringene som er tenkt å skulle inngå i en marin næringspark er nye næringer som allerede må regne på usikre tall. Samlokalisering gir mulige synergier, men det er behov for risikoavlastning. Dette kan gjøres gjennom ulike systemer, for eksempel ved bruk av utviklingstillatelser.
 8. Utvelgelse av egnede områder: Det er viktig at de områdene man velger til en marin næringspark må være gunstige for de ulike næringene som skal være der. Næringene må ikke nødvendigvis etablere seg i umiddelbar nærhet til hverandre, men der de fysiske forutsetningene er best for egen næring med felles plattform eller delt infrastruktur.
 9. Bærekraftige forretningsmodeller: Det er viktig at man finner ut hvilke kombinasjoner av næringer som kan være bæredyktige. Fordelene ved å inngå i en marin næringspark må overgå ulempene. Spørsmål om sikkerhet, operatører og ansvarsfordeling i en marin næringspark må avklares.
 10. Fysisk case: Det er behov for å høste praktiske erfaringer fra en reell marin næringspark for å kunne gi økt beslutningsgrunnlag for de ulike næringene og forvaltningen. Her kan man begynne i det små, for de aktivitetene der det er mulig, og starte undersøkelsen av hva som er de reelle synergiene.

Det pågår allerede prosesser for å etablere havvind og havbruk til havs. Det er mulig å se for seg parallelle prosesser som kan utforske potensialet for sameksistens, uten at de skal gå på bekostning av fremdrift i eksisterende prosesser. Det er viktig å få økt kunnskapsgrunnlaget for hvordan best skape positive synergier gjennom samlokalisering i en marin næringspark. Da vil man kunne legge til rette for å etablere Norges første marine næringspark. Den kan frigjøre områder til bevaring og fiske, bidra til utvikling av eksportrettede løsninger og være med på å drive det grønne skiftet til havs.

Disse organisasjonene deltok under rundebordet:

 • Nofima
 • Fiskarlaget nord
 • Akvaplan-Niva
 • Helgeland Ocean Cluster
 • Arctic Energy Partners
 • Sjømat Norge
 • Energi-i-Nord
 • Nordkraft
 • SNN
 • Bodø Næringsforum
 • NHO Nordland
 • Equinor
 • UN Global Compact Norge
 • Norwegian Seaweed Association
 • UiT Norges arktiske universitet