Lenker

Norges havområder er store, og cirka 80 prosent av vårt territorialfarvann ligger nord for polarsirkelen. Problemstillinger knyttet til ressursforvaltning og geopolitiske spørsmål er viktige for Norge, både i et nasjonalt og et internasjonalt perspektiv, og endringer i klimatiske forhold får stor betydning for Arktis. Arktis er et område en rekke nasjoner har vist økt interesse for. Noen ønsker vern, mens andre ser store muligheter for utnyttelse av ressurser, enten disse befinner seg på land, under vann, på eller under havbunnen.

I fremtiden vil sirkumarktisk maritim transport, olje- og gassutvinning og økt aktivitet på og under havbunnen (mineralutvinning) kunne få vidtrekkende konsekvenser, og en rekke spørsmål knyttet til overnasjonale rettslige forhold vil bli viktig. Mange nasjoner ønsker varig vern av Arktis. I Arktisk råd er bærekraftig utvikling av Arktis målet, noe som sammenfaller med norsk syn. Bærekraftig utvikling er knyttet til helhetlig kunnskap- og politikkutforming i Arktis.

I februar presenterte regjeringen sin havstrategi Ny vekst, stolt historie. I havstrategien uttrykker regjeringen sin ambisjon om at Norge skal ha en global lederrolle for å sikre sunne og produktive hav for fremtidige generasjoner (Erna Solberg, Aftenposten 18.3.17). Strategien legger blant annet vekt på det viktige samspillet mellom forvaltning, forskning og næringsutvikling. Utviklingen av næring og forvaltning i havområdene og i Arktis må være kunnskapsbasert. Regjeringen vil derfor vurdere opprettelsen av et kompetansesenter for hav og arktiske spørsmål i Tromsø. Opprettelsen av kompetansesenteret vil skje i samarbeid med akademia, forvaltning og næringsliv. Ambisjonen om et kompetansesenter er seinere uttrykt også i Havmeldinga (Meld. St. 22 (2016-2017), i Nordområdestrategi – mellom geopolitikk og samfunnsutvikling(21.4.17) og i Arbeiderpartiets partiprogram.

Sentrale forskningsmiljø i Tromsø er svært positive til dette initiativet. UiT Norges arktiske universitet, Havforskningsinstituttet, Norsk Polarinstitutt, Akvaplan-niva og Nofima ønsker i fellesskap å sikre at kompetansesenteret etableres ved å foreslå innholdet i et slikt senter.

Vi mener at kompetansesenteret skal bidra til at Norge styrker sin medvirkning i internasjonale havprosesser og politikkutforming. Et kompetansesenter må bygge på og kunne kombinere kunnskap om teknologi, biologi, økosystemer, jus og samfunnsmessige utfordringer med en tverrfaglig tilnærming. Det bor i dag fire millioner mennesker i de arktiske strøk inkludert en rekke urfolk. Utvikling av Arktis må ivareta alle som bor i området og sikte mot en balanse mellom tradisjonsnæringer og moderne næringer slik at vi kan sikre arbeidsplasser og bidra til blågrønn vekst i nord.

Fra fagmiljøene i Tromsø er vi opptatt av at arbeidet tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål. Vi tenker oss kompetansesenteret som en ny uavhengig institusjon i Tromsø, plassert i Framsenteret. Senteret skal analysere eksisterende kunnskap med fokus på internasjonale prosesser og for nasjonal og internasjonal politikkutforming og diskusjon. Håndtering av såkalte «big data» og nye analyseverktøy gir nye, spennende muligheter for å gjøre komplekse og helhetlige analyser og modellering av utviklingstrekk og scenarier. Analysene må danne grunnlag for formidling og debatt knyttet til hav og Arktis, med både konferansen Arctic Frontiers og norske og internasjonale møter og medier som naturlige kanaler. Kompetansesenteret må ha som mål å være verdensledende.

Hvorfor er det viktig at kompetansesenteret blir etablert? Norske kunnskapsinstitusjoner gjør allerede mye forskning på hav og Arktis. Kunnskapen trenger oppsummeringer og analyser for å genere helhetlig innsikt, politikkutforming og debatt; både om hva vi vet og hva vi ikke vet. Norge ønsker å være verdensledende innen kunnskap om nordlige havområder og Arktis. Kompetansesenteret vil ha en sterk formidlerrolle og sørge for at Norge blir hørt internasjonalt. Det er bred politisk enighet om etableringen. La oss håpe at intensjonen i tre offentlige dokumenter blir realisert. Da kan det etableres et kompetansesenter i Tromsø.