Lenker

Havet er attraktivt for et økende antall næringer. Når flere og flere aktører vil utnytte havets ressurser, vet vi at det kan oppstå areal- og interessekonflikter. Vi er kjent med konseptet næringsparker, industriparker og innovasjonsklynger i storbyer og i mindre befolkede områder. Gode argumenter for å etablere denne typen næringsutviklingskonsepter er blant annet at det motiverer til samarbeid på tvers av sektorer, teknologioverføring, innovasjonsfremmende miljøer og det kan gi markedsføringsfortrinn.

Tilsvarende utviklingsmiljøer kan også etableres til havs. Marine næringer kan samlokaliseres innenfor definerte områder, av samme gode grunner som på land: stordriftsfordeler, dra nytte av hverandre, bidra i sirkulær økonomi og samtidig bidra til å motvirke natur- og klimakrisene.

Senter for hav og Arktis har de siste årene jobbet med et prosjekt om samlokalisering og flerbruk til havs, konsepter som er blitt videreutviklet til marine næringsparker. På en policylansering den 31.oktober 2023 skal vår nye fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth få overlevert våre gjennomarbeidede anbefalinger for etablering av marine næringsparker i norske havområder. Anbefalingene er et resultat av samarbeid mellom sentrale og toneangivende aktører i ulike havnæringer.

Etablering av marine næringsparker vil være et stort løft når det gjelder kunnskap, kompetanse og penger. Det vil krever mye av mange, først og fremst fra sentrale politikere. Det er et relativt urørt terreng, der det vil være støtte, nysgjerrighet, skepsis og motstand. Behovet for bruk av havarealer vil alltid være i endring der alle næringer må tilpasse seg, forårsaket av klimaendringer, etablering eller utvidelse av nye næringer, eller behov for å forsyne en stadig større befolkning med bedre utnyttede ressurser fra havet.

Veien mot marine næringsparker har hindringer som må forseres:

Først og fremst må regelverket for forvaltning av havområdene ta høyde for utvikling av marine næringsparker, både i nær og fjernere fremtid. Havnæringene er strengt regulert, forskjellig ut fra sektor og type ressursutnyttelse. For eksempel reguleres fiske, oppdrett og oljeutvinning på svært forskjellig vis. Det vil kreve mye av politikere og lovgivere. Det juridiske rammeverket for utnyttelse av havarealer, kystsoneplanlegging, konsesjoner og næringsutvikling må sees i sammenheng og i mest mulig grad harmoniseres, for derved å være til nytte når næringslivet til havs etableres i klynger for tett samarbeid.

Som for alle store satsinger og iverksetting av visjoner vil effektiv, innovativ, attraktiv og ikke minst tillitvekkende bruk av marine næringsparker kreve kontinuerlig utvikling av kunnskapsgrunnlaget. Tverrfaglig og fremoverlent forskning og innovasjon må ha høy prioritet, og næringslivsrelevansen må sikres ved tett samarbeid med næringslivet. Her vil Norges forskningsråd kunne ta en sentral rolle.

Dialog og tillit mellom de mange partnere som skal samarbeide i en marin næringspark kan fremmes ved at det etableres et dialogforum for marine næringsparker. Dette er avgjørende for at et ambisiøst, dyrt og teknologisk komplisert prosjekt som marine næringsparker skal kunne realiseres.

Sist, men ikke minst, det bør lages et mål om at den første næringsparken skal være operativ senest i 2035. Det er ikke gitt hvordan en marin næringspark vil se ut. Det er eksempler fra piloter og satsinger i EU. Gjennom et hackathon i regi av Nordic Innovation har kreative hjerner fremmet visjonære forslag for hvordan samlokalisering til havs kan redusere klima- og naturkrisen, og bidra til bærekraftig flerbruk.

En næringspark kan for eksempel være havvindmøller i et område hvor elektriske fartøy fyller strøm, der det drives tareproduksjon og er etablert et økosystem med fisk og skalldyr rundt vindmøllenes forankringspunkt i havbunnen. Kanskje ser vi oppdrett av fisk i samme område, elektrifisert med strøm fra vindmøllene. Kanskje ser vi algeproduksjon som bidrar til bærekraftig fiskefor.

Mange oljeplattformer er i ferd med å gå ut av produksjon. For Norge er det en stor utfordring hvordan disse oljeplattformene kan demonteres, gjenbrukes eller få et nytt liv, med færrest mulig skadevirkninger på havmiljøet. Gjenbruk av oljeplattformer - uten oljeproduksjon - kan inngå i en marin næringspark.

Marine næringsparker vil kunne gi en sunn og sirkulær ressursutnyttelse og bærekraftige havnæringer.